• Share : 8
 • Уншсан : 20006
 • 7 сарын 28

Даатгуулагчийг өндөр наслахад нь насан туршид нь, тахир дутуу болоход нь хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд /хүүхэд 16 нас, сургуульд суралцаж байгаа бол 19 нас хүртэл/ - ийн нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор нийгмийн даатгалын сангаас сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.

 • Өндөр настны тэтгэвэр
 • Тахир дутуугийн тэтгэвэр
 • Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Санхүүгий соёлын үзүүлэлт

Дараах нөхцөл, болзлыг хангасан тохиолдолд өндөр настны тэтгэвэр авах эрхтэй:

 • Эрэгтэй 60 нас, Эмэгтэй 55нас хүрсэн
 • 20с доошгүй жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн
 • Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болсон

Өндөр настны тэтгэврийг даатгуулагч өргөдлөө тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрэхээс өмнө гаргасан бол уг насанд хүрсэн өдрөөс, хэрэв тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэнээс хойш гаргасан бол өргөдлийг даатгагч хүлээн авсан өдрөөс эхлэн, нас барсны дараагийн сар дуустал олгоно.

өндөр настны тэтгэврийн хэмжээ, нэмэгдэл:
 • Өндөр настны тэтгэврийг даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн, сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс,түүнтэй адилтгах орлогын 45 хувиар тогтооно
 • Тэтгэврийг даатгалын шимтгэлийг 20 жилээс илүү төлсөн жил тутамд 1,5 хувиар бодож нэмэгдүүлнэ.

Хувь хүний соёл

Дараах нөхцөл, болзлыг хангасан тохиолдолд өндөр настны тэтгэвэр авах эрхтэй:

 • Эрэгтэй 60 нас, Эмэгтэй 55нас хүрсэн
 • 20с доошгүй жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн
 • Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болсон

Өндөр настны тэтгэврийг даатгуулагч өргөдлөө тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрэхээс өмнө гаргасан бол уг насанд хүрсэн өдрөөс, хэрэв тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэнээс хойш гаргасан бол өргөдлийг даатгагч хүлээн авсан өдрөөс эхлэн, нас барсны дараагийн сар дуустал олгоно.

өндөр настны тэтгэврийн хэмжээ, нэмэгдэл:
 • Өндөр настны тэтгэврийг даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн, сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс,түүнтэй адилтгах орлогын 45 хувиар тогтооно
 • Тэтгэврийг даатгалын шимтгэлийг 20 жилээс илүү төлсөн жил тутамд 1,5 хувиар бодож нэмэгдүүлнэ.
 • okay

Холбоотой зөвлөгөө