Тооцоолуур

МоргэйжМоргэйж

Моргэйж

Үр дүн:
Зээлийн нийт дүн:
28,500төг
Нийт банкинд төлөх дүн:
294,000төг
Хүүнд төлөх дүн:
294,000төг
Хугацаа:
10сар
Сарын нийт төлбөр:
294,000төг
Өрхийн орлогын доод хэмжээ:
294,000төг

Санамж:

Зээлийн төлөлтөө хугацаандаа тогтмол бөгөө мөн илүү төлбөл зээлийн хаагдах хугацаа багасна!

-+


Та нэвтэрч орж байж үр дүнгээ хадгалж аваарай.