Оюутнуудад зориулсан ном, хэвлэлүүд

 

Санхүүгийн тухай ойлголт, хувь хүний санхүү, түүний онцлог
Хувийн санхүүгийн төлөвлөлт, ач холбогдол, үе шат
Ажил мэргэжлийн төлөвлөлт
Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэн
Мөнгөн хөрөнгийн удирдлага, өрхийн төсөв
Хувь хүний татварын удирдлага
Санхүүгийн зах зээл дэх хувь хүний оролцоо
Зээлийн төрөл, ангилал
Зээлийн удирдлага
Хадгаламжийн шийдвэр гаргалт
Хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө оруулалтын төрлүүд
Худалдан авалтын шийдвэр гаргалт
Хувь хүний эрсдэлийн удирдлага
Даатгал, түүний төрлүүд
Тэтгэврийн төлөвлөлт
Өв хөрөнгийн төлөвлөлт